red-cp-background

Įsipareigojame rinktis atsakingus šaltinius

commited-to-responsible-sourcing

„Colgate-Palmolive“ yra įsipareigojusi atsakingai rinktis medžiagų ir paslaugų šaltinius – mūsų tikslas yra išvengti žalos žmonėms arba aplinkai ir jų neišnaudoti. Mūsų įsipareigojimą rinktis atsakingus šaltinius palaiko keturi svarbiausi principai: aplinkos apsauga, etiška darbo praktika, žmonių sveikata ir saugumas bei sąžiningas verslas.

Čia aprašytos „Colgate“ programos, strategijos bei iniciatyvos padeda nuosekliai ir stabiliai siekti mūsų tikslo – naudotis atsakingais šaltiniais. „Colgate“ nuolat vertina savo strategijas ir atlieka jų lyginamąją analizę. Taip pat vertiname tiekėjus ir jų pramonės sektorius – taip siekiame užtikrinti, kad mūsų sudedamosios medžiagos ir toliau būtų tiekiamos iš atsakingų šaltinių.

Šiuos įsipareigojimus padeda įgyvendinti keturios svarbiausios strategijos ir iniciatyvos – trečiųjų šalių elgesio kodeksas, sudedamųjų medžiagų saugumo užtikrinimas, išsami trečiųjų šalių patikra ir dėmesys klimato kaitai bei vandens valdymui.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELGESIO KODEKSAS

„Colgate“ trečiųjų šalių elgesio kodeksas apibrėžia mūsų lūkesčius: tikimės, kad mūsų tiekėjai, platintojai, atstovai, klientai, tyrimų partneriai ir kitos trečiosios šalys, su kuriomis dirbame, elgsis etiškai. Savo trečiųjų šalių partnerių reikalaujame pagrįstomis priemonėmis išplatinti „Colgate“ trečiųjų šalių elgesio kodeksą jų organizacijose. Šį kodeksą turi žinoti partnerių darbuotojai ir subrangovai, susiję su „Colgate“ reikalais. „Colgate“ trečiųjų šalių elgesio kodeksas įprastai įtraukiamas į pirkimo ir paslaugų sutartis.

„Colgate“ reputacijos tvirtumą lemia ne tik mūsų elgesys, bet ir veiksmai tų šalių, su kuriomis dirbame. Dėl to norime dirbti tik su trečiosiomis šalimis, kurios laikosi tų pačių vertybių ir aukštų etikos standartų.

SUDEDAMŲJŲ MEDŽIAGŲ SAUGUMAS

Kiekvienos sudedamosios medžiagos ir parduodamo produkto saugumas yra viena iš pamatinių „Colgate-Palmolive“ vertybių. Esame įsipareigoję gaminti saugius produktus, kurių sudedamosios medžiagos ir procesai minimaliai paveiktų mūsų aplinką. Mūsų mokslininkai kuria aukštus standartus atitinkančius efektyvius produktus, kurie kartu yra jautrūs aplinkosaugos požiūriu. Gauname ir savo produktuose naudojame sudedamąsias medžiagas, kurios yra saugios žmonėms bei aplinkai. Produktai atitinka mūsų griežtus saugos standartus ir visus taikomus vyriausybių reglamentus visose pasaulio vietose, kur jie parduodami. Jei norite sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų sudedamųjų medžiagų saugumo strategiją.

IŠSAMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATIKRA

„Colgate“ yra įsipareigojusi dirbti su etiškomis trečiosiomis šalimis. Prieš pradėdami dirbti su tiekėjais ar paslaugų teikėjais, patikriname visas trečiąsias šalis: ar jos neįtrauktos į stebėjimo ir sankcijų sąrašus ir ar neturi neigiamų atsiliepimų žiniasklaidoje bei reguliavimo tarnybų įspėjimų. Po pradinės patikros „Colgate“ nuolat stebi su ja dirbančias trečiąsias šalis, kad nepraleistų pavojaus ženklų. Patikrinami visi ženklai, rodantys galimą grėsmę, ir prireikus taikomos taisomosios priemonės. Jei trečioji šalis turės bendrauti su vyriausybės įstaigomis „Colgate“ vardu, ši šalis bus išsamiai patikrinama prieš pradedant su ja bendradarbiauti.

KLIMATO KAITA IR VANDENS VALDYMAS

Daugelį metų prašome, kad mūsų I pakopos tiekėjai ir šalys, tiekiančios medžiagas, dėl kurių išmetama daug anglies dioksido bei sunaudojama daug vandens, atskleistų su klimatu ir vandeniu susijusią informaciją pagal CDP tiekimo grandinės programą. Tai mums padeda suprasti ir sureaguoti į poveikį klimatui bei susijusias grėsmes vandeniui ir išsiaiškinti, ką galime pakeisti pradinėje tiekimo grandinėje.

Taip bendradarbiaudami su tiekėjais, taip pat padedame savo produktų kūrėjams ir pirkimo komandoms nustatyti žaliavas bei pakavimo medžiagas, dėl kurių išmetama daug anglies dioksido bei sunaudojama daug vandens. Dėl to galime rinktis medžiagų šaltinius ir kurti produktus, kurie atitinka „Colgate“ lūkesčius dėl aplinkos valdymo.

Daugiau informacijos apie mūsų veiklą, susijusią su klimato kaita ir vandens valdymu, rasite mūsų internetinės tvarumo ataskaitos dalyje „Planeta“.

PAGRINDINĖS ATSAKINGŲ ŠALTINIŲ PROGRAMOS

Kartu su anksčiau nurodytomis strategijomis ir iniciatyvomis „Colgate“ vykdo toliau aprašytas pagrindines programas. Jos pagrįstos keturiais mūsų principais ir padeda laikytis įsipareigojimų. Trečiosios šalys gali būti įtrauktos į vieną ar daugiau pagrindinių programų pagal rizikos veiksnius, pavyzdžiui, vietovei ar pramonės sektoriui būdingą riziką, tam tikras paslaugas, kurias jos teikia „Colgate“, arba trečiosios šalies svarbą „Colgate“ veiklai.

Sustiprinta tiekėjų kontrolė (angl. „Enhanced Supplier Management“, ESM)

„Colgate“ programa ESM yra pasaulinė rizikos vertinimo ir audito procedūra, taikoma mūsų žaliavų bei pakavimo medžiagų tiekėjams ir pagal sutartį veikiantiems gamintojams. Vertinamos trys pagrindinės sritys:

  • atitiktis „Colgate“ kokybės standartams ir norminiams reikalavimams, padedantiems užtikrinti mūsų produktų kokybę bei saugumą;
  • paslaugų kokybė, kurią vertiname siekdami užtikrinti efektyvų „Colgate-Palmolive“ produktų tiekimą klientams ir vartotojams;
  • aplinkos valdymo gerosios praktikos taikymas ir darbuotojų saugumo bei teisių užtikrinimas.

Nuo EMS programos pradžios atlikome rizikos vertinimą daugiau nei 7 tūkst. tiekėjų veiklos vietų ir auditą daugiau nei 1 200 vietų.

Tiekėjų atsakingų šaltinių vertinimas (angl. „Supplier Responsible Sourcing Assessment“, SRSA)

SRSA yra „Colgate“ rizikos vertinimo ir audito programa, specialiai taikoma siekiant įvertinti atitiktį socialiniams ir aplinkos reikalavimams „Colgate“ gamybos vietose, pagal sutartį veikiančių gamintojų bei pakuotojų ir žaliavų bei pakavimo medžiagų tiekėjų vietose bei sandėliuose. Tiekėjai atrenkami auditui pagal rizikos vertinimą, o atitiktis vertinama remiantis „Sedex“ SMETA („Sedex“ narių etiškos prekybos, angl. „Sedex Member Ethical Trade“) 4 lygių auditu.

Nuo SRSA programos pradžios iki 2019 m. daugiau nei 550 tiekėjų bei paslaugų teikėjų atliko rizikos vertinimą ir daugiau nei 45 proc. iš jų atliko trečiųjų šalių socialinės atitikties auditus. Po audito pritaikius taisomąsias priemones, SRSA programa padėjo užtikrinti sąžiningas ir saugias darbo sąlygas daugiau nei 60 tūkst. darbuotojų „Colgate“ išplėstinėje tiekimo grandinėje.

Įsipareigojimai nenaikinti miškų

„Colgate-Palmolive“ palaiko ateities viziją be miškų naikinimo. Esame įsipareigoję pirkti miško prekes iš atsakingai valdomų miškų. Mūsų kovos su miškų naikinimu strategija taikoma šioms miško prekėms: palmių, sojų, jaučių taukų ir popieriaus pagrindo medžiagoms. Be to, „Colgate“ taiko atskirą strategiją dėl atsakingų ir tvarių palmių aliejaus šaltinių.

Kai kurios svarbiausios priemonės, padedančios įgyvendinti mūsų įsipareigojimus: planuojame ir stebime tiekimo grandinę, perkame sertifikuotas palmių, sojų ir popieriaus pagrindo medžiagas, tikriname, ar tiekėjai laikosi „Colgate“ strategijų, vietos reglamentų bei standartų (pvz., minimalių kriterijų, taikomų pramoninio masto gyvulininkystės veiklai Brazilijos Amazonėje, kurių turi laikytis mūsų jaučių taukų tiekėjai), pasitelkę palydovus stebime galimo miškų naikinimo ženklus ir į juos reaguojame.

Be to, „Colgate“ dalyvauja daugybėje transformacijos projektų Indonezijoje ir Tailande. Juose daugiausia dėmesio skiriama aplinkos ir socialinių klausimų sprendimui bei statymo proceso tiekėjams, atsakingiems už gamybos pajėgumus.

Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų strategijas, įsipareigojimus ir priemones, kuriomis siekiame užkirsti kelią miškų naikinimui savo tiekimo grandinėje, žr. mūsų kovos su miškų naikinimu strategijąstrategiją dėl atsakingų ir tvarių palmių aliejaus šaltinių, skiltį „Planeta“ „Colgate“ tvarumo ataskaitoje ir mūsų įsipareigojimą kovoti su miškų naikinimu.

Žmogaus teisės ir kovos su priverstiniu darbu programa

„Colgate“ įsipareigoja laikytis visų taikomų darbo įstatymų – įskaitant įstatymus dėl šiuolaikinės vergovės – šalyse, kuriose vykdo veiklą. Bendrovė „Colgate“ jau seniai yra įsipareigojusi gerbti žmogaus ir darbo teises visame pasaulyje bei laikosi Jungtinių Tautų visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) pagrindinių darbo standartų. Taip pat patvirtinome, kad palaikome JT pasaulinį susitarimą ir jo žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos bei kovos su korupcija principus.

Be to, „Colgate“ yra Vartojimo prekių forumo (angl. „Consumer Goods Forum“, CGF) narė ir palaiko forumo socialinę rezoliuciją dėl priverstinio darbo bei ją pagrindžiančius prioritetinius pramonės principus – visi darbuotojai turi turėti judėjimo laisvę, nė vienas darbuotojas neturi mokėti už darbą ir dirbti už skolą ar priverstinai.

Norėdami daugiau sužinoti apie „Colgate“ įsipareigojimą ir veiklą, palaikančią mūsų įsipareigojimą gerbti žmogaus ir darbo teises, žr. mūsų tvarumo ataskaitą skiltyje „Žmonės“ ir mūsų, metinį leidinį „Pagarba žmogaus ir darbo teisėms”.

Konflikto zonų naudingosios iškasenos

„Colgate-Palmolive“ tiki, kad reikia užkirsti kelią ginkluotų grupuočių smurtui ir žmogaus teisių pažeidimams Kongo Demokratinėje Respublikoje bei kaimyninėse šalyse.

Konflikto zonų naudingosios iškasenos – tai tokios žaliavos kaip auksas, kasiteritas, kolumbitas-tantalitas (koltanas) ir volframitas bei jų dariniai – alavas, tantalas ir volframas, gaunami iš tam tikros pasaulio dalies, kurioje vyksta konfliktai, paveikiantys šių medžiagų kasybą bei prekybą.

Konflikto zonų naudingosios iškasenos gaunamos iš Kongo Demokratinės Respublikos ir gretimų šalių, pvz., Angolos, Kongo Respublikos, Centrinės Afrikos Respublikos, Ruandos, Tanzanijos, Zambijos, Burundžio, Pietų Sudano bei Ugandos.

Įvertinome visus savo tiekėjus, kurie šiuo metu naudoja alavą, tantalą ir volframą. Jie šias medžiagas gauna iš kasyklų, kurios nėra Kongo Demokratinėje Respublikoje ar kaimyninėse šalyse, arba iš lydyklų ir rafinavimo fabrikų, kurie laikomi nekonfliktiniais pagal Nekonfliktinių šaltinių iniciatyvą.

Jei norite sužinoti daugiau, žr. mūsų strategiją dėl konflikto zonų naudingųjų iškasenų.

PARTNERYSTĖS

„Colgate“ supranta, kad viena nesugebės pasiekti savo ambicingų tikslų. Kad galėtume laikytis savo įsipareigojimo rinktis atsakingus šaltinius, privalome bendradarbiauti su išoriniais partneriais.

Norėdami daugiau sužinoti apie „Colgate“ partnerystes, apsilankykite puslapyje „Partnerystės“ mūsų „Tvarumo“ svetainėje.